مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
  
          مدیر  کل  
    ولی اله زمانی 

   
 

مسئول حراست

 
 
 مدیر فنی                                                تماس                                                                                 معاون اداره
   ستار رحمنی                                                                                                                                                                             بهرام کرمی        
     
   معاونت بازرگانی                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
      رییس  خدمات بازرگانی                                                                                                                             سرپرست امور اداری  و منابع انسانی                                                   
         حمید نیازی                                                                                                                                علی النقی نقی لو نیا
                                                                                
   مسئول      کارگزینی                                                                                                      رییس اداره  توزیع  فروش                                                                                                                                                                                                                                                               
   سکینه جابری                                                                                                                                مرتضی احمدی                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
مسئول دفتر  مدیر کل                                                                                                          امور حقوقی
مجید مینایی
                                                                                                                                                                   وحید رجبی
                                                                                  

میز خدمت                                                                                                                                    حسین امندی                                                                                                       
عطوف عربلو                                                                                                                عامل ذیحساب و رییس امورمالی  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
    
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       
مسئول دبیر خانه                                                                                                         هوشنگ باقری
مرتضی پرستو                                                                                                                   سرپرست سیلوهای غدیر و ولایت

                                                                                                                                                                      
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2023